Polityka informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla

Klientów Multifarma J. Steinke i Wspólnicy sp.j. 

i osób działających w ich imieniu

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r., informujemy Państwao sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej: „Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochronąDanych. 

1.Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danychi z kim można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem?

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Multifarma J. Steinke i Wspólnicy sp.j.
 • Z Administratorem można kontaktować się mailowo pod adresem: recepcja@lusowskizdroj.pl., za pośrednictwem tradycyjnej poczty, na adres: ul. Wierzbowa 2, 62-080 Lusowo

2.W jakim celui na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa Dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda Klienta. PaństwaDane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:

 • zobowiązania wynikające z umowy( 6 ust. 1 lit b RODO),
 • obowiązki prawne ( 6 ust. 1 lit c RODO).

Co to oznacza?

Dane są przetwarzane w celu świadczenia zamówionych usług, realizacji umów zawartych z Klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie Klienta, także w celu przesyłania informacji organizacyjnych i handlowych.Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu (np. podział klientów wg. grup kupowanych usług, kategorii wiekowych, etc)

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych bankowych naszych Klientów.

Ponadto istotne jest, że:

 • przetwarzamy Dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią ( 6 ust. 1 lit f RODO).Może to obejmować między innymi: przetwarzanie danych osób działających w imieniu Klienta w celu realizacji umowy z Klientem, zapobieganie oszustwom i przestępstwom, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

3.Komu możemy przekazywać Dane?

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków  technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji umowyz Klientem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami Danych mogą być,w szczególności:

 • upoważnieni pracownicy Multifarma J. Steinke i Wspólnicy sp.j.,
 • inne instytucje i podmioty upoważnione do pozyskania Państwa Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty przetwarzające Dane na zlecenie Administratora oraz ich upoważnieni pracownicy,
 • podmioty takie jak: podmioty świadczące usługi księgowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, informatyczne, doradcze, audytowe oraz biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Administratora.

4.Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) PaństwaDane?

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Multifarma J. Steinke i Wspólnicy sp.j. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,o ile nie występująważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Danych (np. realizacja ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, kiedy to Dane mogą być przetwarzane, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od wygaśnięcia umowy).

5.Jakie prawa przysługują Państwu,aby Danebyły odpowiednio chronione?

 Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • Przysługuje Państwu Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Administrator realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

6.Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć Dane?

Podanie Danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa Danych następuje w celu świadczenia usług lub zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Państwa Danych jest warunkiem zawarcia tej umowy lub świadczenia usług. Abyśmy mogli spełnić te obowiązki przepisy wymagają dostarczenia niezbędnych informacji i dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach. Jeśli nie dostarczą Państwo Administratorowi niezbędnych informacji i dokumentów, Administrator nie będzie mógł zawrzeć ani realizować umów oraz prowadzić obsługi zamówionych świadczeń.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Definicje:
  a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Multifarma J Steinke i Wspólnicy Sp J i posługujący się numerem Regon: 300843516 oraz numerem NIP: 7773051776, wpisany do Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000551672, z siedzibą ul. Wierzbowa 2, 62-080 Lusowo i adresem korespondencyjnym ul. Wierzbowa 2, 62-080 Lusowo, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
  b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.lusowskizdroj.pl,
  c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)
 2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
 4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
  – publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
  – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  – czas nadejścia zapytania,
  – kod żądania http,
  – kod odpowiedzi http,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  – informacje o przeglądarce użytkownika,
  – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

 


Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k., która udzieliła sklepowi (http://www.lusowskizdroj.pl) uczestniczącemu w programie eCommerce Fair Play niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w internecie.

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k. jest zabronione.

Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o programie eCommerce Fair Play i możliwości darmowego korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://safebuy.pl/sprzedawcy-internetowi/

20 minut drogi od Poznania
Przesuń do góry